• W razie pytań prosimy o kontakt z nr tel: 695 870 053 / 502 266 443 lub na adres e-mail: sekretariat@sp7.cieszyn.pl

    

   Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez

   Miasto Cieszyn na rok szkolny 2020/2021

    

                              Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

   cieszyn.podstawowe.vnabor.pl


    W razie problemów z logowanie się na podanej stronie, prosimy spróbować zalogować sie poprzez poniższy link:
   https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/cieszyn

    

    

   w terminie 1 kwietnia 2020 r. od godz. 8:00 do 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00

   Rekrutacja do szkół obwodowych

   Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz ZGŁOSZENIE. Następnie wypełnione ZGLOSZENIE należy wydrukować wraz z wymaganym oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata  i dostarczyć w wersji papierowej do szkoły. W szkole zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 1,5-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

   W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania ZGŁOSZENIA i wymaganego oświadczenia o miejscu zamieszkania na adres mailowy szkoły. W tej sytuacji wypełnione i podpisane  ZGŁOSZENIE oraz oświadczenie należy zeskanować lub zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy szkoły. Adresy mailowe i numery telefonów placówek są dostępny na platformie naborowej w ofercie szkół. Istnieje również możliwość ewentualnej konsultacji udzielanej wyłącznie telefonicznie.

    

   Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

    

   Rekrutacja do szkół poza obwodowych

   Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem - dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyn:

   1. Miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Cieszyn poza obwodem danej szkoły –

   100 pkt

   Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania;

   1. W danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 50 pkt

   Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata;

   1. W obwodzie danej szkoły zamieszkują wstępni kandydata wspierający rodziców /opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należnej opieki – 25 pkt

   Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania jego krewnych;

   1. Miejsce spełniania przez kandydata obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu mającym siedzibę w obwodzie danej szkoły – 12 pkt

   Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata;

   1. Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły – 9 pkt

   Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu pracy.

    

   Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

   Wypełniony i podpisany WNIOSEK wraz z wymaganymi oświadczeniami należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 1,5-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

   W zawiązku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania wniosku i wymaganych oświadczeń  na adres mailowy szkoły. W tej sytuacji wypełniony i podpisany WNIOSEK oraz oświadczenia należy zeskanować lub zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy szkoły. Adresy mailowe i numery telefonów placówek szkół są dostępne na platformie naborowej w ofercie szkół. Istnieje również możliwość ewentualnych konsultacji, które będą udzielane wyłącznie telefonicznie.

    

   Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

   • oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły rodzice składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE i dołączają orzeczenie
    o potrzebie kształcenia specjalnego;
   • oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – rekrutacja następuje na zasadach ogólnych, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
   • oddziałów integracyjnych – rekrutacja przebiega na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

   Oddziały integracyjne funkcjonują:

   • w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich,
   • w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka,
   • w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. 


    

   W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest kontakt telefoniczny rodzica z dyrekcją danej szkoły.

    

   HARMONOGRAM DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

   Lp

   Rodzaj czynności

   Termin postępowania rekrutacyjnego

   Termin postępowania uzupełniającego

   rozpoczęcie

   zakończenie

   rozpoczęcie

   zakończenie

   1.

   Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

   1 kwietnia godz. 8.00

   16 kwietnia   godz. 15.00

   19 maja godz. 9.00

   26 maja godz. 15.00

   2.

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 – Prawo Oświatowe.

   17 kwietnia  godz. 8.00

   30 kwietnia  godz. 15.00

   27 maja godz. 9.00

   9 czerwca godz. 15.00

   3.

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
   i niezakwalifikowanych.

   5 maja godz. 8.00

   11 czerwca godz. 8.00

   4.

   Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

   5 maja   godz. 8.00

   11 maja   godz. 15.00

   11 czerwca godz. 9.00

   17 czerwca godz. 15.00

   5.

   Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

   14 maja godz. 8.00

   19 czerwca godz. 8.00